Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Zarządzania Kryzysowego
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
 Strona archiwalna z dnia 2003.07.18 07:13:15 powrót do aktualnej strony
 
Rynek 16, pok. nr 28, 29, 30, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 51 do 52
e-mail: rzkoliso@mikolow.um.gov.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: mgr Józef Baranowski, pok. nr 28, tel. (32) 226 62 62, 324 85 50

Do zadań Referatu Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych należy planowanie działalności w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną ludności, a w szczególności:

 • kierownictwo zorganizowanej akcji w mieście,
 • wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • zawiadomienie starosty o wprowadzeniu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • powołanie do obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • planowanie i realizacja ćwiczeń i treningów sprawdzających funkcjonowanie organów kierowania, formacji i systemów technicznych OC,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z zaciemnianiem i wygaszaniem oświetlenia na terenie miasta,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną dóbr kultury,
 • nadzór nad terenowymi organami obrony cywilnej,
 • koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
 • przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony i współdziałanie z organami wojskowymi,
 • wzywanie poborowych do stawienia się przed komisją lekarską,
 • nakładanie grzywny w celu przymuszenia albo zarządzenia przymusowego doprowadzenia poborowego przez Policję do komisji lekarskiej,
 • wzywanie do rejestracji i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
 • nakładanie grzywny w celu przymuszenia albo zarządzenia przymusowego doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miejskiego lub przed komisję poborową,
 • wzywanie przed komisję poborową,
 • wyznaczanie miejsca i terminu stawienia się do poboru poborowym, którzy zmienili miejsce pobytu od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia poboru,
 • współudział w przeprowadzaniu poboru,
 • zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania,
 • rozplakatowanie obwieszczeń o powołaniu do czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji lub wojny,
 • zarządzenie przymusowego doprowadzenia przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej osoby, która nie stawiła się do czynnej służby wojskowej,
 • orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 • ustalanie i wypłata świadczenia pieniężnego dla żołnierzy rezerwy,
 • uznawanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • wypłata określonych należności i opłat dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzy samotnych w okresie odbywania przez nich służby wojskowej, a także poborowych odbywających zasadniczą służę w obronie cywilnej,
 • tworzenie w formie zarządzenia formacji obrony cywilnej,
 • przeznaczanie na stanowisko komendanta formacji obrony cywilnej,
 • przygotowanie i realizacja ochrony ujęć i urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie miasta,
 • nakładanie obowiązków: przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego; zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem; utrzymywania i konserwacji posiadanych,
 • przygotowanie i nadzór nad realizacją świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,
 • nakładanie obowiązku wykonania świadczenia osobistego,
 • przygotowanie i realizacja akcji kurierskiej związanej z mobilizacyjnym uzupełnieniem sił zbrojnych,
 • wydawanie decyzji o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera,
 • wzywanie kuriera do doręczenia dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej,
 • wydawanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych,
 • wzywanie do wykonania świadczenia rzeczowego, o którym mowa w art. 210 ust. 1,
 • obowiązek informowania wojskowych komendantów uzupełnień lub organów obrony cywilnej o stanie nieruchomości i rzeczy ruchomych, o których mowa w art. 210 ust. 1,
 • nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • obowiązek odpłatnego: dostosowania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do potrzeb obrony państwa; przystosowanie obiektów budowlanych do potrzeb obrony państwa; gromadzenia, przechowywania i konserwacji przedmiotów niezbędnych do wykonania ww. czynności,
 • obowiązek odpłatnego wykonania zadań mobilizacyjnych na rzecz sił zbrojnych,
 • wzywanie poborowych do stawienia się przed komisją lekarską,
 • prowadzenie ewidencji poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną dóbr kultury,
 • planowanie i realizacja działalności popularyzacyjnej z zakresie obronności i OC,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z nadzwyczajnymi zagrożeniami dla ludności i przeciwdziałanie ich skutkom,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z zaciemnianiem i wygaszaniem oświetlenia na terenie miasta,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną płodów rolnych i produktów żywnościowych, zwierząt gospodarskich i pasz,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną aparatury i dokumentacji naukowej, technicznej i technologicznej zakładów pracy i instytucji,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem urządzeń i stanowisk pracy,
 • przygotowanie i realizacja szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przygotowanie i realizacja ochrony ujęć i urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie miasta,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z prowadzeniem gospodarki sprzętem OC, jego konserwacją przechowywaniem, terminową obsługą,
 • planowanie i realizacja ćwiczeń i treningów sprawdzających funkcjonowanie organów kierowania , formacji i systemów technicznych OC,
 • organizacja i realizacja szkolenia obronnego i obrony cywilnej organów kierowania i formacji OC UM, zakładów pracy i instytucji miasta,
 • nadzór nad tworzeniem i organizacją formacji obrony cywilnej w zakładach pracy,
 • planowanie oraz koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 • opracowywanie i aktualizacja planów osiągania gotowości obronnej i obrony cywilnej,
 • zorganizowanie i przygotowanie do działania systemu wykrywania i alarmowania o nagłych i rozległych zagrożeniach dla ludności,
 • planowanie i realizacja ćwiczeń i treningów sprawdzających funkcjonowanie organów kierowania , formacji i systemów technicznych OC,
 • przygotowanie i realizacja szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ewakuacją załóg zakładów pracy i ludności,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z nadzwyczajnymi zagrożeniami dla ludności i przeciwdziałanie ich skutkom,
 • planowanie oraz koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta,
 • przygotowanie i nadzór nad realizacją świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem ludności w sprzęt i środki ochrony przed skażeniami,
 • przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej,
 • ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 • wyrażanie zgody i ustalanie warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez przewoźnika,
 • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego w przypadku klęsk żywiołowych,
 • koordynacja funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,
 • przekazywanie na żądanie wojewody, informacji związanych z wykonywaniem zadań przez właściwe jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • przekazywanie na żądanie starosty, informacji związanych z wykonywaniem zadań przez właściwe jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • wypłata ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej,
 • ponoszenie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej,
 • obowiązek bezpłatnego umundurowania i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych,
 • wydawanie poleceń komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej,
 • udział w pokrywaniu części kosztów działania Państwowej Straży Pożarnej,
 • wydawanie decyzji o zajęciu nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe,
 • dopuszczenie strzelnicy do użytkowania i zatwierdzenie regulaminu strzelnicy,
 • kierowanie działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
 • wprowadzanie niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela,
 • współdziałanie w zakresie likwidacji niewypałów.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Józef Baranowski, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 28, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 50, e-mail: rzkoliso@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.07.11
Data udostępnienia: 2003.07.18 07:13:15

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów