Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Kultury i Sportu
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
 Strona archiwalna z dnia 2003.07.18 07:13:13 powrót do aktualnej strony
 
Rynek 16, pok. nr 10, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 41
e-mail: rkis@mikolow.um.gov.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

 
Rynek 19 (budynek Miejskiego Domu Kultury), pok. nr 21, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 08 92
e-mail: rkis@mikolow.um.gov.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: Gerard Piszczek, pok. nr 21, tel. (32) 226 08 92

Do zadań Referatu Kultury i Sportu należy w szczególności:

 • w zakresie organizacji imprez:
  • tworzenie samorządowych instytucji filmowych,
  • dystrybucja i rozpowszechnianie filmów,
  • zatwierdzanie statutu instytucji filmowej oraz nadawanie statutu tej instytucji,
  • określanie zasad stosowania ulg dla kombatantów,
  • tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
  • organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju,
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne,
  • wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych lub odmowa wydania takich zezwoleń,
  • wydawanie decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej;
 • w zakresie ochrony zabytków:
  • wydanie zarządzenia w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach,
  • prowadzenie ewidencji dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków,
  • przygotowanie decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych, ruchomych, bądź kolekcji,
  • zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu zabytku,
  • przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub użytkowników zabytków o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku,
  • przyjmowanie od właścicieli lub użytkowników zabytków zawiadomień o przejściu własności zabytku na inną osobę lub oddaniu,
  • przyjmowanie zawiadomień od właścicieli zabytków ruchomych o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego,
  • wstrzymywanie wszelkich czynności dotyczących zabytków, podjętych bez zachowania przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury - we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
  • nakazywanie przywrócenia zabytku lub jego otoczenia do poprzedniego stanu na koszt osoby, która naruszyła przepisy art. 27 ustawy o ochronie dóbr kultury - we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
  • nakazywanie właścicielom lub użytkownikom zabytków wykonania w określonym terminie robót konserwatorskich-we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
  • uzgadnianie (opiniowanie) projektów budowlanych w zakresie wynikającym z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do stref ochrony konserwatorskiej, z wyłączeniem obiektów przemysłowych, terenów zielonych oraz rozbiórek,
  • przyjmowanie zawiadomień o objęciu zabytku w posiadanie w drodze spadku, darowizny lub zapisu,
  • prowadzenie ewidencji dóbr kultury na terenie miasta Mikołów,
  • wydawanie zaświadczeń w sprawach zabytków wpisanych do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości,
  • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną konserwatorską ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gerard Piszczek, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 19 (budynek Miejskiego Domu Kultury), pok. nr 21, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 08 92, e-mail: rkis@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.07.11
Data udostępnienia: 2003.07.18 07:13:13

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów