Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Gospodarki Nieruchomościami
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
 Strona archiwalna z dnia 2007.03.18 22:51:20 powrót do aktualnej strony
 
Rynek 16, pok. nr 16, 17, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 66 do 67, 324 85 61
e-mail: rgn@mikolow.um.gov.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: Joanna Zaborowska, pok. nr 17, tel. (32) 324 85 61

Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 • żądanie stwierdzenia nieważności nabycia nieruchomości, wynikające z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • przekazywanie gruntów przeznaczonych na POD,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • opiniowanie decyzji (starosty) w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów,
 • nieodpłatne przejmowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, na drodze umowy, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,
 • ustalanie i pobór opłat (planistycznych) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz wypłaty odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • orzekanie (decyzją) o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu,
 • uchwalanie źródła pokrycia zobowiązań wynikających z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioskowanie o przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
 • podejmowanie uchwał o objęciu ochroną innych gruntów rolnych,
 • nakazywanie właścicielom gruntów wykonanie zadań wynikających z przepisów o ochronie roślin uprawnych,
 • wydawanie decyzji o zniszczeniu niektórych upraw, gdy narusza to plan gospodarowania na gruntach,
 • opiniowanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania,
 • opiniowanie rocznych planów łowieckich,
 • współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich,
 • opiniowanie wniosków o wydzierżawienie obwodu łowieckiego,
 • prowadzenie mediacji w sprawach szkód łowieckich,
 • podejmowanie działań w sprawie zwierząt hodowlanych rażąco zaniedbywanych,
 • informowanie organu inspekcji weterynaryjnej o otrzymaniu zgłoszenia o wystąpieniu choroby zakaźnej u zwierzęcia,
 • wydawanie właściwemu organowi inspekcji weterynaryjnej polecenia podjęcia działań w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego,
 • współpraca z organami inspekcji weterynaryjnej,
 • występowanie do sądu w sprawach o regulację prawną niektórych nieruchomości, np. zasiedzenia,
 • dokonywanie darowizny nieruchomości na cele publiczne,
 • dokonywanie zamian nieruchomości,
 • nabywanie gruntów do gminnego zasobu na cele rozbudowy,
 • gospodarowanie miejskim zasobem nieruchomości,
 • przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • sprzedaż nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 • przygotowywanie dokumentacji do przejmowania nieruchomości do gminnego zasobu,
 • sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
 • ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości,
 • określanie szczegółowych warunków oddawania nieruchomości w trwały zarząd,
 • przygotowywanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości,
 • wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości,
 • orzekanie o przekazaniu trwałego zarządu nieruchomości,
 • przeznaczanie nieruchomości dla samorządowych osób prawnych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • wyznaczanie dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
 • udzielanie bonifikaty od ceny nieruchomości,
 • stosowanie umownych stawek oprocentowania,
 • prowadzenie spraw związanych z opłatami: pierwszą i roczną,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,
 • wnioskowanie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego,
 • przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie terenu,
 • przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub odmowa wydania takiej decyzji,
 • udzielanie bonifikaty od opłaty za to przekształcenie,
 • stwierdzanie uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia,
 • wydanie decyzji o nabyciu prawa własności,
 • zatwierdzanie ugody pomiędzy właścicielami gruntów,
 • nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego,
 • przygotowywanie umów dzierżawy, użyczenia,
 • komunalizacja mienia Skarbu Państwa,
 • obsługa regulacji własnościowych gruntów zajętych pod drogi publiczne,
 • poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Joanna Zaborowska, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 17, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 61, e-mail: rgn@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.17
Data udostępnienia: 2007.03.18 22:51:20

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów