Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
 Strona archiwalna z dnia 2005.09.19 20:04:35 powrót do aktualnej strony
 
Rynek 16, pok. nr 3, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 63 do 64
e-mail: rgizp@mikolow.um.gov.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: inż. Barbara Łagdan-Ogłaza, pok. nr 3, tel. (32) 324 85 64

Do zadań Referatu Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

 • nazewnictwo placów i ulic,
 • numeracja porządkowa nieruchomości,
 • dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości,
 • ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu,
 • powoływanie komisji urbanistyczno-architektonicznych,
 • podejmowanie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • sporządzenie i uzgodnienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • dołączenie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze,
 • sporządzenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • zawiadamianie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalanie terminów przedstawiania uzgodnień i opinii,
 • podejmowanie uchwał o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestów,
 • uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przekazywanie kopii uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego wojewodzie, marszałkowi województwa i staroście,
 • dokonywanie ocen i analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wydawanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
 • ustalanie stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla podzielonej nieruchomości,
 • ustalanie opłaty adiacenckiej dla podzielonej nieruchomości,
 • dokonywanie scalenia i podziału nieruchomości.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grzegorz Kuśnierz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 3, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 63, e-mail: rgizp@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.09.19
Data udostępnienia: 2005.09.19 20:04:35

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów