Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
 Strona archiwalna z dnia 2004.11.16 00:26:32 powrót do aktualnej strony
 
Rynek 16, pok. nr 13, 14, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 53 do 54
e-mail: redg@mikolow.um.gov.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: Joanna Wilczek, pok. nr 14, tel. (32) 324 84 52

Do zadań Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

 • przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży i pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu,
 • przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży,
 • przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych (zezwolenia jednorazowe),
 • wydawanie decyzji o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o ich wygaśnięciu,
 • zapewnienie zainteresowanym: wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą, dostępu do informacji o opłatach,
 • informowanie sądu rejestrowego o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru z urzędu,
 • wspieranie działalności gospodarczej,
 • wypełnianie szczegółowych zadań organów gminy (powiatu i województwa art. 62 ust. 2),
 • kontrola funkcjonowania placówek usługowych w mieście przy współudziale urzędu skarbowego, PIH itp.,
 • zawiadamianie o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy,
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • ustalanie godzin pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych w mieście,
 • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydawanie zaświadczeń o dokonaniu zmiany danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgłaszanych przez podmioty gospodarcze,
 • wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej podmiotów gospodarczych,
 • zawiadamianie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stwierdzonych zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem produktów i podjętych w związku z tym działaniach,
 • współdziałanie z inspekcją handlową,
 • prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 • udostępnienie prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów akt oraz informacji istotnych dla postępowania toczącego się przed prezesem,
 • występowanie z wnioskami o wszczęcie postępowania antymonopolowego w związku z podejrzeniem naruszenia ustawy,
 • wskazywanie miejsca na handel obwoźny środkami spożywczymi i używkami,
 • opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie,
 • ustalanie godzin pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych w mieście,
 • nadzór nad funkcjonowaniem targowisk w mieście,
 • wydawanie zezwoleń na czasowe wyłączenie z działalności placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Furgoł, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 13, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 53, e-mail: redg@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.13
Data udostępnienia: 2004.11.16 00:26:32

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów