Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Wydział Finansowy
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Gospodarki Mieniem
Wydział Inwestycji
Wydział Kultury i Sportu
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 43-190 Mikołów

pok. nr 1 - Referat Księgowości - kasa, tel. (32) 324 85 30, 324 84 32

pok. nr 5 - Referat Finansów i Sprawozdawczości, tel. (32) 324 85 36

pok. nr 6:

Referat Księgowości, tel. (32) 324 85 31

Referat Finansów i Sprawozdawczości, tel. (32) 324 85 31

pok. nr 7 - Referat Księgowości, tel. (32) 324 85 37
pok. nr 8 - Referat Księgowości, tel. (32) 324 85 38

pok. nr 9 - główny księgowy, tel. (32) 324 85 35

e-mail: skf@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Wydział podlega bezpośrednio skarbnikowi miasta. Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 • w Referacie Księgowości - prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej - Urząd Miasta, a w szczególności:
  • w zakresie wydatków:
   • rejestracja wpływających faktur; dekretacja syntetyczna-ręczna, przelewy płatności, obsługa obrotu gotówkowego; dyspozycje, księgowanie, pobrania środków,
   • obsługa obrotu bezgotówkowego,
   • rozliczanie inkasa,
   • obsługa kont; lokat własnych i obcych, depozytów, lokat avista,
   • pozabilansowa rejestracja gwarancji,
   • sprawozdawczość - miesięczna,
  • w zakresie dochodów:
   • kompletowanie dokumentów,
   • syntetyczna i analityczna dekretacja dokumentów,
   • sprawozdawczość operatywna,
   • rozliczanie mandatów; rejestracja na kontrahenta, księgowanie wpłat, rozliczenia i windykacja,
   • wystawianie decyzji z tytułu rozłożenia na raty płatności mandatów,
   • zwroty podatku VAT,
   • uzgodnienia kasy; sprawozdawczość operatywna dochodów jednostki, przygotowanie pełnych danych do bilansu organu,
  • fakturowanie, rozliczenie VAT, czynsze, należności:
   • pełna obsługa podatku VAT; wystawianie faktur, ewidencja faktur VAT, doradztwo w zakresie VAT,
   • obsługa finansowo-księgowa należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych i przekształceń praw wieczystego użytkowania w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz opłat planistycznych,
   • nadzór nad kontami zespołu 2 - należności i zobowiązania oraz przygotowywanie danych do sprawozdawczości operatywnej,
   • nadzór nad programem komputerowym FK w urzędzie i jednostkach podległych,
   • obsługa finansowo-księgowa dochodów własnych gminy,
   • pełna obsługa dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, wraz z windykacją,
   • obsługa finansowo-księgowa ZFŚS wraz ze sprawozdawczością operatywną,
   • pełny nadzór księgowy nad środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi, pozostałymi środkami trwałymi,
  • obsługa kas Urzędu Miasta w zakresie:
   • przyjmowania wpłat gotówkowych podatków i opłat lokalnych,
   • przyjmowanie wpłat gotówkowych opłat skarbowych, administracyjnych oraz pozostałych dochodów budżetowych,
   • dokonywanie wypłat gotówki na podstawie dowodów źródłowych,
   • przyjmowanie gwarancji i polis ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów, rękojmi i gwarancji,
   • pobieranie gotówki z kasy banku na uzupełnienie pogotowia kasowego,
   • codzienne odprowadzanie do banku wpływów gotówki do kasy,
   • sporządzanie raportów kasowych,
 • w Referacie Finansów i Sprawozdawczości:
  • nadzorowanie wykonania budżetu i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, w tym:
   • weryfikacja zgodności realizacji budżetu z planem dochodów i wydatków,
   • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdawczości sporządzanej przez jednostki organizacyjne miasta z zakresu finansów,
   • przekazywanie jednostkom organizacyjnym miasta środków na realizację zadań,
  • sporządzanie projektu budżetu miasta na podstawie projektów planów finansowych miejskich jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu Miasta oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie burmistrzowi miasta,
  • opracowywanie okresowych informacji, analiz i zbiorczych sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej miasta,
  • czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach budżetu miasta,
  • obsługa zadłużenia miasta,
  • opracowywanie wniosków kredytowych i pożyczkowych,
  • prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych (lokaty),
  • opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta oraz jego aktualizacji w trakcie roku budżetowego,
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń burmistrza miasta, mających wpływ na budżet,
  • prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej organu finansowego miasta,
  • realizacja budżetu w ramach przydzielonych zadań określonych w układzie wykonawczym budżetu,
  • prowadzenie księgowości gminy:
   • obsługa dochodów Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone),
   • rozliczanie wpływów podatku z Urzędu Skarbowego,
   • pełna obsługa obrotu bezgotówkowego dochodów gminy, w zakresie obsługi bankowej,
   • rozliczanie i pełna rejestracja księgowa sprawozdań jednostek podległych w zakresie dochodów i wydatków,
   • sporządzanie kwartalnych zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
   • nadzór nad zaciągniętymi zobowiązaniami: kredyty, pożyczki (spłaty rat i odsetek).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Barbara Gajda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 32, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 02, e-mail: sk@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:38
Liczba odwiedzin strony: 6156 (ostatnie odwiedziny 2024.04.08 11:49:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów