Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Wydział Gospodarki Komunalnej
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Gospodarki Mieniem
Wydział Inwestycji
Wydział Kultury i Sportu
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 20, pok. nr 6, 7, 8, 13, 16, 17, 43-190 Mikołów

pok. nr 6 - Referat Utrzymania Infrastruktury, tel. (32) 324 85 80
pok. nr 7 - Referat Utrzymania Infrastruktury, tel. (32) 324 85 77

pok. nr 8 - Referat Utrzymania Infrastruktury, tel. (32) 324 84 77 do 78

pok. nr 16 - Referat Usług Komunalnych, tel. (32) 324 85 71
pok. nr 17 - Referat Usług Komunalnych, tel. (32) 324 85 72

e-mail: bgk@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

naczelnik: inż. Jerzy Karwot, pok. nr 13, tel. (32) 324 85 70

 

ul. Kolejowa 4, pok. nr 127, 128, 43-190 Mikołów

pok. nr 127 - Referat Inwestycji i Remontów Dróg, tel. (32) 324 85 79

pok. nr 128 - Referat Inwestycji i Remontów Dróg, tel. (32) 324 85 78

e-mail: bgk@mikolow.eu

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

 • wydawanie zezwoleń i opinii w zakresie spraw gospodarki komunalnej,
 • koordynacja działalności Zakładu Usług Komunalnych,
 • w Referacie Usług Komunalnych:
  • rozliczanie usług komunalnych, finansowanych z budżetu miasta realizowanych przez referat,
  • koordynacja zadań komunalnych w zakresie zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy,
  • prowadzenie informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
  • prowadzenie ewidencji i koordynacja kontroli: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • opracowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  • utrzymanie czystości dróg, placów i innych terenów znajdujących się we władaniu miasta wraz z zimowym utrzymaniem,
  • nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku,
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z pozbywaniem się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
  • wydawanie decyzji i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na odbiór i transport komunalnych odpadów stałych i ciekłych,
  • koordynacja kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonymi zezwoleniami,
  • kontrola działalności gospodarczej Zakładu Usług Komunalnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • wydawanie pozostałych decyzji i prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • współdziałanie z Referatem Ochrony Środowiska w zakresie opracowywania planów gospodarki odpadami komunalnymi,
  • utrzymywanie szalet publicznych,
  • organizowanie na terenie gminy akcji deratyzacji,
  • organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  • zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
  • prowadzenie spraw i wydawanie decyzji na utrzymywania psa rasy agresywnej,
  • opiniowanie i przedstawianie do akceptacji projektów uchwał w sprawie określenia stawek opłat za usługi wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych,
  • współpraca z przewoźnikami i organizatorami komunikacji zbiorowej w zakresie utrzymania przewozów pasażerskich w mieście, oraz rozliczanie ponoszonych przez gminę kosztów ich realizacji,
  • opiniowanie lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej i ich zmian,
  • utrzymanie i ustalanie zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej,
  • prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie miasta,
  • prowadzenie spraw związanych z licencjami na przewóz osób taksówkami,
  • prowadzenie ewidencji i nadzoru nad oznakowaniem taksówek,
  • prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych, grobownictwa wojennego, kapliczek i krzyży przydrożnych,
 • w Referacie Inwestycji i Remontów Dróg:
  • rozliczanie robót i usług, finansowanych z budżetu miasta w zakresie zadań realizowanych przez referat,
  • współdziałanie z odpowiednimi komórkami Urzędu w trakcie opracowywania planów i programów gospodarki komunalnej, budownictwa mieszkaniowego oraz projektów planów budownictwa indywidualnego w zakresie infrastruktury drogowej,
  • pełnienie funkcji inwestora dla budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami gminnymi,
  • wykonywanie robot interwencyjnych, robot utrzymaniowych i zabezpieczających dróg gminnych,
  • nadzór nad budową lub przebudową drogi publicznej spowodowanej inwestycją niedrogową realizowaną na podstawie umów zawartych pomiędzy gminą a inwestorem zewnętrznym,
  • realizacja zadań dotyczących inżynierii ruchu,
  • uczestnictwo w Zespole Opiniowania Dokumentacji Technicznych,
 • w Referacie Utrzymania Infrastruktury:
  • rozliczanie robot i usług, finansowanych z budżetu miasta w zakresie zadań realizowanych przez referat,
  • współdziałanie z odpowiednimi komórkami Urzędu w trakcie opracowywania planów i programów gospodarki komunalnej, budownictwa mieszkaniowego oraz projektów planów budownictwa indywidualnego w zakresie infrastruktury technicznej,
  • przygotowywanie umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją infrastruktury technicznej,
  • współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w sprawach zaopatrzenia miasta w niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i odprowadzenia ścieków,
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
  • weryfikowanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • przeprowadzanie analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i przygotowywanie projektu uchwały w tej sprawie dla Rady Gminy,
  • wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem,
  • weryfikowanie taryf wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia,
  • prowadzenie nadzoru nad budową i funkcjonowaniem oświetlenia drogowego, ulicznego, placów i parków,
  • wydawanie warunków technicznych podłączenia obiektów do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej własności gminy,
  • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg, ulic, placów, mostów oraz organizacją ruchu drogowego,
  • prowadzenie postępowania w sprawie określenia przebiegu, oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych,
  • opiniowanie zaliczenia i określenia przebiegu dróg powiatowych przebiegających przez obszar gminy Mikołów,
  • prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem stref płatnego parkowania,
  • przygotowywanie umów dotyczących budowy lub przebudowy drogi publicznej spowodowanej inwestycją niedrogową, oraz nadzór nad jej realizacją,
  • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg gminnych,
  • opiniowanie projektów organizacji ruchu,
  • koordynacja robot w pasie drogowym dróg gminnych,
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych,
  • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg i Autostrad,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu gminnych dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i przekazywanie odpowiednich wniosków w tym zakresie do Referatu Inwestycji i Remontów Dróg,
  • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  • sprawowanie trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym,
  • określanie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych,
  • uczestnictwo w Zespole Opiniowania Dokumentacji Technicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jerzy Karwot, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 20, pok. nr 13, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 70, e-mail: bgk@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:37
Liczba odwiedzin strony: 9969 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 21:26:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów