Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Wydział Organizacyjny
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Gospodarki Mieniem
Wydział Inwestycji
Wydział Kultury i Sportu
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 1, 11, 23, 35, 38, 41, 44, 45, 49, 50, 43-190 Mikołów

pok. nr 1 - Biuro Burmistrzów - Biuro Podawcze, tel. (32) 324 84 02, 324 85 01
pok. nr 11 - Biuro Rady Miejskiej, tel. (32) 324 85 11 do 12

pok. nr 23 - Biuro Zamówień Publicznych, tel. (32) 324 84 05 do 06
pok. nr 35:

Biuro Burmistrzów - Sekretariat Burmistrza, tel. (32) 324 85 05

Biuro Promocji Miasta, tel. (32) 324 85 05

pok. nr 38 - Biuro Burmistrzów - Sekretariat Wiceburmistrzów, tel. (32) 324 85 08
pok. nr 41 - Biuro Informatyki, tel. (32) 324 84 07 do 08

pok. nr 44 - Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu, tel. (32) 324 84 12

pok. nr 45 - Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu, tel. (32) 324 84 13, 324 84 04

pok. nr 49 - Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe, tel. (32) 324 84 10
pok. nr 50 - Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe, tel. (32) 324 84 11, 324 85 45

e-mail: seo@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Wydział podlega bezpośrednio sekretarzowi miasta. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 • do zadań Biura Rady Miejskiej należy:
  • obsługa biurowa sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskiej Mikołowa,
  • obsługa biurowa rady wg wskazań Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa,
  • techniczne opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Mikołowa i koordynacja przestrzegania przez komórki organizacyjne Urzędu zasad techniki legislacyjnej,
  • prowadzenie zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej Mikołowa,
  • wykonywanie zadań poleconych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej rady i jednostek pomocniczych miasta,
 • do zadań Biura Burmistrzów należy:
  • obsługa biurowa posiedzeń oraz prowadzenie sekretariatów,
  • rejestracja interpelacji i wniosków radnych oraz komisji Rady Miejskiej Mikołowa i nadzór nad terminowym ich rozpatrzeniem,
  • prowadzenie rejestru projektów uchwał Rady Miejskiej przekazywanych do SEO.1,
  • prowadzenie zbioru uchwał Rady Miejskiej Mikołowa i zarządzeń Burmistrza Mikołowa,
  • ewidencja umów dotyczących wydatków budżetowych, zawieranych przez komórki organizacyjne urzędu,
  • organizacja przyjmowania podań i wniosków mieszkańców,
  • organizacja przyjęć stron w sprawach skarg i wniosków mieszkańców,
  • prowadzenie kancelarii i informacji ogólnej; w tym przyjmowanie korespondencji doręczanej osobiście, przez pocztę i firmy kurierskie, faksów oraz przyjmowanie i wysyłanie telefonogramów, telegramów oraz poczty elektronicznej,
  • prowadzenie tablicy ogłoszeń urzędowych oraz wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i przyjmowanie pism urzędowych w wypadkach zastępczego odbioru korespondencji,
 • do zadań Biura Zamówień Publicznych należy:
  • prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie wszystkich postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych dokonywanych przez urząd,
  • nadzorowanie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych dokonywanych przez zakłady i jednostki budżetowe,
  • przygotowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych regulujących tryb udzielania zamówień publicznych,
  • udzielanie wyjaśnień i informacji dot. problematyki zamówień publicznych komórkom organizacyjnym urzędu, zakładów i jednostek budżetowych,
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez urząd,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
  • udostępnianie dokumentów postępowań na zasadach określonych prawem,
 • do zadań Biura Informatyki należy:
  • budowa i rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie, utrzymanie sieci i terminali oraz utrzymanie systemu i bezpieczeństwo danych,
  • wdrażanie nowych programów informatycznych i przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie,
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych,
  • koordynacja przepływu informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
  • współpraca z Referatem Informacji o Mieście w zakresie teleinformatycznych form promocji miasta,
  • współdziałanie z innymi komórkami w zakresie tworzenia i składowania kopii bezpieczeństwa baz danych,
  • inicjowanie rozwoju sieci informatycznej w urzędzie i nowych sposobów jej wykorzystania,
  • koordynacja systemu informatycznego jednostek gminnych,
 • do zadań Biura Kadr i Archiwum Zakładowego należy:
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy,
  • prowadzenie spraw osobowych pracowników samorządowych, obsługi technicznej urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych burmistrzowi,
  • organizowanie okresowych ocen pracowników,
  • opracowywanie dokumentacji w celach rentowych i emerytalnych pracowników,
  • prowadzenie spraw związanych z BHP i szkoleniem pracowników,
  • prowadzenie archiwum zakładowego,
  • prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu, radnych i zleceniobiorców,
  • przygotowywanie dokumentów do przyznania stypendiów miejskich uczniom i studentom,
 • do zadań Biura Promocji Miasta należy:
  • przygotowywanie materiałów dotyczących promocji miasta,
  • koordynacja przygotowania i wykonania artykułów upominkowych; folderów, kalendarzy itp.,
  • współorganizacja imprez miejskich, regionalnych oraz międzynarodowych,
  • obsługa delegacji krajowych i zagranicznych,
  • prowadzenie spraw współpracy z miastami partnerskimi,
 • do zadań Biura Zabezpieczenia Technicznego Urzędu należy:
  • prowadzenie zaopatrzenia w środki trwałe, nietrwałe, materiały biurowe i środki czystości,
  • utrzymanie czystości w obiektach urzędu,
  • dbałość o estetykę budynku urzędu i jego otoczenia,
  • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem budynku urzędu przed zdarzeniami losowymi i innymi zdarzeniami,
  • prowadzenie rozliczeń wydatków dotyczących zabezpieczenia technicznego urzędu,
  • prowadzenie spraw pieczęci urzędowych,
  • przyjmowanie korespondencji wychodzącej, wysyłanie jej przez pocztę oraz doręczanie adresatom zamieszkałym w Mikołowie przez gońców, wysyłanie faksów,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:38
Liczba odwiedzin strony: 4370 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:55:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów