Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1030/380/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 31.12.2009 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 17 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 152, poz. 1223) oraz w: rozporządzeniu Ministra Finansów z 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020), rozporządzeniu Ministra Finansów z 27.06.2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781), rozporządzeniu Ministra Finansów z 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 107, poz. 726 ze zm.), dla prawidłowej realizacji projektów z dofinansowaniem środków unijnych i przestrzegania przepisów, a w szczególności: rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z 31.7.2006 r.), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8.12.2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006 r.), oraz dla zapewnienia realizacji przepisów kontrolnych, a w szczególności: rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 27.04.2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90, poz. 602), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadza się ogólne zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Mikołów dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich, która jest zgodna z zasadami (polityką) rachunkowości wprowadzonymi zarządzeniem burmistrza Mikołowa z dnia 30.07.2009 nr 831/181/2009 i ma na celu przedstawienie obowiązujących w jednostce samorządu terytorialnego - gminy Mikołów i obsługującej ją jednostce budżetowej - Urzędzie Miasta Mikołów.

§2

Wprowadza się ogólne procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich.

§3

Integralną częścią niniejszego zarządzenia stanowią następujące załączniki:

  1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich (załącznik nr 1),
  2. Wykaz aktywów i pasywów projektów współfinansowanych ze środków europejskich (załącznik nr 2),
  3. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków projektów (załącznik nr 3),
  4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów projektów współfinansowanych ze środków unijnych (załącznik nr 4),
  5. Ogólne procedury zarządzania projektami (załącznik nr 5).

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5

Ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich obowiązują odpowiednio do czasu całkowitego rozliczenia majątku powstałego z realizacji projektów.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1030/380/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (95 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1030/380/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (73 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1030/380/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (179 KB).

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1030/380/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (52 KB).

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1030/380/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (113 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.31
Data udostępnienia: 2010.01.19 17:55:16
Liczba odwiedzin strony: 1314 (ostatnie odwiedziny 2023.09.26 13:31:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów