Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 55/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 31.12.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  21 104,11 21 104,11
dział 852 Pomoc społeczna 4 300 4 300
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 100 100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 100  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   100
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   4 200
§ 3110 Świadczenia społeczne   4 200
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 200  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 200  
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000 5 000
rozdz. 85395 Pozostała działalność 5 000 5 000
§ 4220 Zakup środków żywności 5 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   5 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44,11 44,11
rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 44,11 44,11
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne   32,28
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne   5,70
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy   5,21
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy   0,92
§ 4307 Zakup usług pozostałych 37,49  
§ 4309 Zakup usług pozostałych 6,62  
dział 926 Kultura fizyczna i sport 11 760 11 760
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 11 760 11 760
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2 790
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych 1 700  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8 970
§ 4260 Zakup energii 2 580  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 920  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 60  
§ 4430 Różne opłaty i składki 500  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 160  

§2

Wprowadzić zmianę zapisu w zarządzeniu burmistrza Mikołowa nr 48/2010 z dnia 27.12.2010 roku z:

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej    60"

na:

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej    60"

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.31
Data udostępnienia: 2011.01.12 18:49:21
Liczba odwiedzin strony: 578 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:47:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów