Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 50/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 28.12.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  437 695 437 695
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 407 026 407 026
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 407 026 407 026
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 195  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 028  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 916  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 2 160  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   6 247
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184 187  
§ 4260 Zakup energii 110 088  
§ 4270 Zakup usług remontowych   118 170
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 643  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   281 353
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 525  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   1 256
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 410  
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 095  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2 356  
§ 4430 Różne opłaty i składki 4 511  
§ 4480 Podatek od nieruchomości 8 572  
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 25 273  
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 883  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 181  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 684  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 319  
dział 750 Administracja publiczna 6 915 6 915
rozdz. 75022 Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 915 6 915
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   4 480
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 915  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 435
dział 801 Oświata i wychowanie 23 754 23 754
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 18 934 18 934
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   400
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   15 620
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   2 664
§ 4260 Zakup energii 650  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   250
§ 4307 Zakup usług pozostałych 9 000  
§ 4309 Zakup usług pozostałych 1 500  
§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6 620  
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 164  
rozdz. 80104 Przedszkola 690 690
§ 4260 Zakup energii   690
§ 4270 Zakup usług remontowych 690  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 4 130 4 130
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 130  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   4 130

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.28
Data udostępnienia: 2011.01.12 18:49:21
Liczba odwiedzin strony: 467 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:03:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów