Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 48/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 27.12.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  37 310 37 310
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   1 000
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych   1 000
dział 758 Różne rozliczenia 1 000  
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000  
§ 4810 Rezerwy 1 000  
dział 801 Oświata i wychowanie 1 500 1 500
rozdz. 80104 Przedszkola 1 500 1 500
§ 4260 Zakup energii 1 500  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   1 500
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000 6 000
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 6 000 6 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 000  
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   6 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 28 810 28 810
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 28 810 28 810
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 5 000  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   15 700
§ 4270 Zakup usług remontowych 6 550  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   6 550
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   70
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 260  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   60
§ 4430 Różne opłaty i składki 17 000  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   130
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   1 300

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.27
Data udostępnienia: 2011.01.10 18:42:54
Liczba odwiedzin strony: 458 (ostatnie odwiedziny 2023.09.26 17:08:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów