Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 44/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 23.12.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  9 474 9 474
dział 750 Administracja publiczna 408 408
rozdz. 75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) 408 408
§ 4300 Zakup usług pozostałych 408  
§ 4430 Różne opłaty i składki
Środki sołeckie Borowa Wieś
  408
dział 852 Pomoc społeczna 5 000 5 000
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   5 000
§ 2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   4 900
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   100
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 000  
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 566 3 566
rozdz. 85305 Żłobki 3 566 3 566
§ 4110 Składki na ubezpieczenia 190  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 540  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych   692
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 874
§ 4260 Zakup energii 490  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 730  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 125  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 340  
§ 4430 Różne opłaty i składki 68  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 49  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 34  
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 500
rozdz. 92195 Pozostała działalność 500 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Środki sołeckie Mokre
  500

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.23
Data udostępnienia: 2011.01.10 18:42:54
Liczba odwiedzin strony: 596 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:48:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów