Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 38/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 22.12.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  166 141 166 141
dział 801 Oświata i wychowanie 35 897 35 897
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6 803 9 872
§ 4260 Zakup energii 6 371  
§ 4270 Zakup usług remontowych   432
§ 4300 Zakup usług pozostałych 182  
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   3 069
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   6 371
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 250  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 069  
§ 4270 Zakup usług remontowych 3 069  
rozdz. 80110 Gimnazja   179
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   179
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół 1 389 25 846
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 226  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   25 067
§ 4260 Zakup energii   390
§ 4270 Zakup usług remontowych   389
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 20  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 110  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 306  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 618  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 109  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 24 636  
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 24 636  
dział 926 Kultura fizyczna i sport 130 244 130 244
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 130 244 130 244
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   48 300
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 000  
§ 4170 Składki na ubezpieczenia społeczne   11 200
§ 4260 Zakup energii 63 100  
§ 4270 Zakup usług remontowych 3 969  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   68 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 704  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   52
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 4 109  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 362  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   380
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   2 312

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.22
Data udostępnienia: 2011.01.07 19:10:15
Liczba odwiedzin strony: 466 (ostatnie odwiedziny 2023.09.26 18:52:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów