Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 37/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 22.12.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
  38 431 38 431
dział 801 Oświata i wychowanie 27 931 27 931
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   3 069
I. Wydatki bieżące, w tym:   3 069
1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   3 069
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   3 069
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 069  
I. Wydatki bieżące, w tym: 3 069  
1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 069  
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 069  
rozdz. 80110 Gimnazja   179
I. Wydatki bieżące, w tym:   179
1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   179
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   179
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół 226 24 683
I. Wydatki bieżące, w tym: 226 24 683
1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   24 683
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   24 683
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 226  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 24 636  
I. Wydatki bieżące, w tym: 24 636  
1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 24 636  
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 636  
dział 926 Kultura fizyczna i sport 10 500 10 500
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 10 500 10 500
I. Wydatki bieżące, w tym: 10 500 10 500
1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 500 10 500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10 500  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   10 500

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.22
Data udostępnienia: 2011.01.07 19:10:15
Liczba odwiedzin strony: 480 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:05:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów