Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 25/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  45 620 45 620
dział 710 Działalność usługowa   4 000
rozdz. 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego   4 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych   4 000
dział 758 Różne rozliczenia 4 000  
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 000  
§ 4810 Rezerwy 4 000  
dział 852 Pomoc społeczna 41 620 41 620
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   33 050
§ 3110 Świadczenia społeczne   30 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych   3 050
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 470 2 470
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 390  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 470
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 990  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 290  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 250  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 250  
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 450  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 35 450  
rozdz. 85295 Pozostała działalność   2 400
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 400
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 700 3 700
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 700 3 700
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700  
§ 4260 Zakup energii   15
§ 4300 Zakup usług pozostałych   3 685

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.21
Data udostępnienia: 2011.01.07 19:10:15
Liczba odwiedzin strony: 557 (ostatnie odwiedziny 2024.06.21 21:11:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów