Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 14/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 15.12.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
  287 391,05 287 391,05
dział 750 Administracja publiczna 280 451,05 280 451,05
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   280 451,05
I. Wydatki bieżące, w tym:   280 451,05
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   280 451,05
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   280 451,05
rozdz. 75095 Pozostała działalność 280 451,05  
I. Wydatki bieżące, w tym: 280 451,05  
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 280 451,05  
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 280 451,05  
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 640,00 640,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 640,00 640,00
I. Wydatki bieżące, w tym: 640,00 640,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 640,00  
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 640,00  
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   640,00
dział 801 Oświata i wychowanie 6 300,00 6 300,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6 300,00 6 300,00
I. Wydatki bieżące, w tym: 6 300,00 6 300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 6 300,00 6 300,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   6 300,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 300,00  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.15
Data udostępnienia: 2011.01.05 19:01:42
Liczba odwiedzin strony: 464 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:09:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów