Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 12/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 14.12.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
  285 541,05 285 541,05
dział 750 Administracja publiczna 280 451,05 280 451,05
rozdz. 75095 Pozostała działalność 280 451,05 280 451,05
I. Wydatki bieżące, w tym:   280 451,05
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   280 451,05
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   280 451,05
II. Wydatki majątkowe, w tym: 280 451,05  
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 280 451,05  
dział 852 Pomoc społeczna 5 090,00 5 090,00
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 890,00 1 890,00
I. Wydatki bieżące, w tym: 1 890,00 1 890,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 890,00 1 890,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   1 890,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 890,00  
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 700,00 700,00
I. Wydatki bieżące, w tym: 700,00 700,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 500,00 700,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 500,00  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   700,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00  
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 500,00 2 500,00
I. Wydatki bieżące, w tym: 2 500,00 2 500,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 500,00 2 500,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 500,00  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   2 500,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.14
Data udostępnienia: 2011.01.05 19:01:41
Liczba odwiedzin strony: 544 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:49:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów