Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 11/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 14.12.2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych gminy Mikołów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe w 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać Komisję Konkursową w składzie:

  • Janina Ryguła,
  • Danuta Jasińska-Gdaniec,
  • Ewelina Stachura,
  • Blanka Krzyżowska,
  • Janina Piecha - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
  • Anna Firlus - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

§2

Zadaniem komisji będzie ocena ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych gminy Mikołów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe w 2011 r.

§3

Komisja Konkursowa na swoim pierwszym posiedzeniu wybierze przewodniczącego komisji.

§4

Komisja obraduje w składzie minimum trzyosobowym.

§5

Wszyscy członkowie komisji, bezpośrednio po zapoznaniu się z listą oferentów składają oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia. Niezłożenie oświadczenia przesądza o wykluczeniu ze składu komisji.

§6

Komisja rozpatruje oferty w pierwszej kolejności pod względem formalnym, a po pozytywnej weryfikacji pod względem merytorycznym.

§7

Komisja przy ocenie oferty kieruje się kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie, opracowanymi zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 1-6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§8

Każda oferta jest rozpatrywana osobno przez poszczególnych członków komisji, którzy opiniując ofertę pod względem merytorycznym, przyznają za każde kryterium punkty.

§9

Ocena końcowa danej oferty jest średnią ocen wystawionych przez oceniających członków komisji.

§10

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert tej samej liczby punktów, decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§11

Z obrad komisji sporządza się protokół, który przedstawia się burmistrzowi do zatwierdzenia.

§12

Protokół z prac komisji jest jawny.

§13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 11/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (59 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.14
Data udostępnienia: 2011.01.05 19:01:41
Liczba odwiedzin strony: 620 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:09:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów