Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 4/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 9.12.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  321 011 321 011
dział 801 Oświata i wychowanie 317 706 317 706
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 42 285 105 110
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   90 117
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   14 993
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 365  
§ 4260 Zakup energii 37 920  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37 900  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 290  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 920  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 190  
§ 4260 Zakup energii 3 500  
rozdz. 80104 Przedszkola 52 495 102 528
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   102 335
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 710  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 285  
§ 4260 Zakup energii 3 500  
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   193
rozdz. 80110 Gimnazja 13 485 61 635
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   50 830
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   7 805
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 485  
§ 4307 Zakup usług pozostałych 2 550  
§ 4309 Zakup usług pozostałych 450  
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   2 550
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   450
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 95 398  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 95 398  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 33 444 48 433
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   30 390
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   10 744
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 395  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 499
§ 4260 Zakup energii   200
§ 4270 Zakup usług remontowych 31 049  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35 010  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 580  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 935  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 495  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 7 689  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 400  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 309  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 130  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 990  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 360  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 305 3 305
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 3 305 3 305
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   3 305
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 940  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 365  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.09
Data udostępnienia: 2011.01.03 21:43:45
Liczba odwiedzin strony: 508 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 19:18:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów