Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 3/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 9.12.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
  242 574 242 574
dział 801 Oświata i wychowanie 242 574 242 574
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 37 920 100 745
I. Wydatki bieżące, w tym: 37 920 100 745
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 37 920 100 745
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   100 745
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 920  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37 900  
I. Wydatki bieżące, w tym: 37 900  
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 37 900  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 34 400  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500  
rozdz. 80104 Przedszkola 3 307 53 340
I. Wydatki bieżące, w tym: 3 307 53 340
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 307 53 340
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   53 340
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 307  
rozdz. 80110 Gimnazja   48 150
I. Wydatki bieżące, w tym:   48 150
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   48 150
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   48 150
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 95 398  
I. Wydatki bieżące, w tym: 95 398  
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 95 398  
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 398  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 25 350 40 339
I. Wydatki bieżące, w tym: 25 350 40 339
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 25 350 40 339
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   40 339
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 350  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35 010  
I. Wydatki bieżące, w tym: 35 010  
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 35 010  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 35 010  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 7 689  
I. Wydatki bieżące, w tym: 7 689  
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 7 689  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 829  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 860  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.09
Data udostępnienia: 2011.01.03 21:43:45
Liczba odwiedzin strony: 398 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:10:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów