Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1535/504/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 6.12.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  253 641,00 253 641,00
dział 600 Transport i łączność 90,00 90,00
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 90,00 90,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   90,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 90,00  
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 3 000,00
rozdz. 75414 Obrona Cywilna 3 000,00 3 000,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   3 000,00
dział 801 Oświata i wychowanie 248 791,00 248 791,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 88 721,00 92 595,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 452,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia   18 210,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia   3 214,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   5 392,00
§ 4260 Zakup energii 835,00  
§ 4267 Zakup energii   38 404,00
§ 4269 Zakup energii   6 778,00
§ 4270 Zakup usług remontowych   13 858,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 514,00  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 588,00  
§ 4307 Zakup usług pozostałych 56 614,00  
§ 4309 Zakup usług pozostałych 9 992,00  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 182,00  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 222,00  
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 124,95  
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 22,05  
§ 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 874,00  
§ 4377 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   124,95
§ 4379 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   22,05
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 203,00  
§ 4430 Różne opłaty i składki 3 272,00  
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   2 297,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości 28,00  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 850,00  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   1 843,00
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 830,00 10 567,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   830,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 230,00  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,00  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 100,00  
§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   9 737,00
rozdz. 80104 Przedszkola 77 516,00 57 982,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 741,00  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 4 800,00  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   13 501,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   2 563,00
§ 4260 Zakup energii 6 573,00  
§ 4270 Zakup usług remontowych 39 317,00  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 245,00  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 374,00  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 357,00  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 567,00  
§ 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 100,00  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 607,00  
§ 4430 Różne opłaty i składki 1 102,00  
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   41 270,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości 42,00  
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   41,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 951,00  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 740,00  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   607,00
rozdz. 80110 Gimnazja 48 164,00 48 046,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 630,00  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 454,00  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   15 900,00
§ 4260 Zakup energii 28 100,00  
§ 4270 Zakup usług remontowych   3 536,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 340,00  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   5 600,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 756,00  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 345,00  
§ 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 950,00  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 403,00  
§ 4430 Różne opłaty i składki 604,00  
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   23 010,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 590,00  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 992,00  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 5 704,00 37 704,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 704,00
§ 4260 Zakup energii 2 600,00  
§ 4270 Zakup usług remontowych   32 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 340,00  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 000,00
§ 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 164,00  
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 185,00  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 21 185,00  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 949,00 1 897,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 779,00  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   671,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 170,00  
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   1 226,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność 5 722,00  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 522,00  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 760,00 1 760,00
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1 760,00 1 760,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 760,00
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 760,00  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.06
Data udostępnienia: 2010.12.27 19:35:55
Liczba odwiedzin strony: 616 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 23:43:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów