Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1534/503/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 6.12.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
  53 100 53 100
dział 600 Transport i łączność 90 90
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 90 90
I. Wydatki bieżące, w tym: 90 90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 90  
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90  
2. Dotacje na zadania bieżące   90
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000 3 000
rozdz. 75414 Obrona Cywilna 3 000 3 000
I. Wydatki bieżące, w tym: 3 000 3 000
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   3 000
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   3 000
2. Dotacje na zadania bieżące 3 000  
dział 801 Oświata i wychowanie 48 250 48 250
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 400 4 274
I. Wydatki bieżące, w tym: 400 4 274
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   4 274
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   4 274
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   9 737
I. Wydatki bieżące, w tym:   9 737
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   9 737
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   9 737
rozdz. 80104 Przedszkola 19 534  
I. Wydatki bieżące, w tym: 19 534  
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 18 793  
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 793  
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 741  
rozdz. 80110 Gimnazja 630 512
I. Wydatki bieżące, w tym: 630 512
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   512
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   512
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 630  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół   32 000
I. Wydatki bieżące, w tym:   32 000
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   32 000
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   32 000
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 185  
I. Wydatki bieżące, w tym: 21 185  
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 21 185  
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 185  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 779 1 727
I. Wydatki bieżące, w tym:   1 727
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   1 727
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   1 727
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 779  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 5 722  
I. Wydatki bieżące, w tym: 5 722  
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 722  
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 722  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 760 1 760
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1 760 1 760
I. Wydatki bieżące, w tym: 1 760 1 760
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 760 1 760
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   1 760
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 760  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.06
Data udostępnienia: 2010.12.27 19:35:55
Liczba odwiedzin strony: 598 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:45:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów