Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1508/477/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 22.11.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 1. Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 5 402 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 5 402
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 402
      1. Dochody bieżące 5 402
      w tym dotacje 5 402

  Źródło zwiększenia dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 5 402 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 5 402
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 402
      I. Wydatki bieżące, w tym: 5 402
      1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 402
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 402

§2

Dokonać zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

§3

Plan po zmianach - dochody 144 213 465,03 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 171 358 047,56 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.11.22
Data udostępnienia: 2010.12.21 20:39:23
Liczba odwiedzin strony: 538 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:51:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów