Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1475/444/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 28.10.2010 w sprawie warunków oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i stwierdzenia własności garażu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 211 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 nr 102, poz. 651 z późn. zm.), na wniosek pana [...], zam. [...], złożony do dnia 31 grudnia 2000 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Oddać [...] w użytkowanie wieczyste, na okres do 15 lutego 2104 roku 0,1666 części działki nr 480/71 o powierzchni 0,0157 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 65923 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

§2

  1. Działka nr 1480/71 o powierzchni 0,0157 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr 65923, położona w Mikołowie przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jest własnością gminy Mikołów w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w 5/6 częściach. Na gruncie znajduje się jednokondygnacyjny, murowany budynek garażowy o powierzchni użytkowej 95,34 m2, mieszczący 6 garaży murowanych, stanowiących samodzielne lokale, o powierzchni zabudowy 113,82 m2, kubaturze 318 m3, z czego 5 jest własnością osób fizycznych.
  2. Na podstawie zaświadczenia wydanego przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Wydział Architektury i Budownictwa, z dnia 1 września 2004 roku, nr WAB.7359-18/18552/2004, stwierdza się, iż boksy garażowe spełniają wymogi dla samodzielnych lokali w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2000 nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

§3

  1. Prawo do korzystania z garażu nr 2 o powierzchni użytkowej 15,89 m2 posiadają: [...] w 1/2 części oraz [...] po 1/3 części odnośnie do połowy - na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 10 grudnia 1985 roku, sygn. akt IINs995/85, o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po [...].
  2. Garaż użytkowany jest przez [...] na podstawie umów: najmu nr 28/G/2000 z dnia 16 grudnia 2010 roku oraz dzierżawy nr BOM.1-72243G-7/2005 z dnia 4 listopada 2005 roku i nr BGM.1-72243D 163/2008 z dnia 31 października 2008 roku, zawartych z gminą Mikołów.
  3. Na podstawie umowy częściowego działu spadku, Rep. A4996/2010, sporządzonej w dniu 10 września 2010 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza mgr. Wilhelma Wojtkiewicza w Bochni, wszelkie nakłady poniesione na budowę garażu położonego na działce nr 1480/71 oraz roszczenia wynikające z tytułu nakładów, a w szczególności roszczenia o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym garaż został wybudowany, nabywa w całości [...], która na podstawie umowy darowizny, Rep. A5594/2010, sporządzonej w dniu 26 października 2010 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza mgr. Macieja Piwowarskiego w Mikołowie, darowała synowi [...] wszelkie nakłady poniesione na budowę garażu oraz wszelkie roszczenia wynikające z tych nakładów, a w szczególności roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym garaż został wybudowany.

§4

  1. Cena całej działki ustalona została na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z maja 2010 roku i wynosi 29 216,00 zł. Cena udziału stanowiącego 0,1666 części wynosi 4 869,00 zł.
  2. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego 0,1666 części wynosi 25% ceny gruntu, tj. 1 217,30 zł. Opłata ta podlega podatkowi od towarów i usług VAT, według stawki 22%, w wysokości 267,81 zł. Cena sprzedaży wynosi zatem 1 217,30 + 267,81 zł = 1 485,11 zł. Płatność wymienionej kwoty wymagalna jest najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
  3. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% ceny gruntu, co stanowi kwotę 146,10 zł. Opłata ta podlega podatkowi od towarów i usług VAT, według stawki 22%, w wysokości 32,14 zł. Opłata roczna zatem wynosi 146,10 zł + 32,14 zł = 178,24 zł. Płatność wymienionej kwoty wymagalna jest do 31 marca każdego roku, bez osobnego wezwania, w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.28
Data udostępnienia: 2010.11.05 16:38:11
Liczba odwiedzin strony: 435 (ostatnie odwiedziny 2021.10.26 03:14:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów