Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1438/407/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 11.10.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
      154 619 154 619
dział 801 Oświata i wychowanie 40 216 40 216
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4 016 4 016
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 006  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   1 000
§ 4270 Zakup usług remontowych   570
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 10  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 200
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   46
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   200
rozdz. 80104 Przedszkola 30 000  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000  
rozdz. 80110 Gimnazja   30 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   30 000
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 200  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 200  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół   6 200
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   6 200
dział 926 Kultura fizyczna i sport 114 403 114 403
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 114 403 114 403
§ 4270 Zakup usług remontowych 114 403  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   105 131
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   9 272

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.11
Data udostępnienia: 2010.10.26 17:35:14
Liczba odwiedzin strony: 521 (ostatnie odwiedziny 2024.05.25 16:15:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów