Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1437/406/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 11.10.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      150 603 150 603
dział 801 Oświata i wychowanie 36 200 36 200
rozdz. 80104 Przedszkola 30 000  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 30 000  
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 30 000  
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 000  
rozdz. 80110 Gimnazja   30 000
    I. Wydatki bieżące, w tym:   30 000
    1. Wydatki jednostek budżetowych   30 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   30 000
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 200  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 6 200  
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 6 200  
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 200  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół   6 200
    I. Wydatki bieżące, w tym:   6 200
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   6 200
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   6 200
dział 926 Kultura fizyczna i sport 114 403 114 403
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 114 403 114 403
    I. Wydatki bieżące, w tym: 114 403  
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 114 403  
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 114 403  
    II. Wydatki majątkowe, z tego:   114 403
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   114 403

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.11
Data udostępnienia: 2010.10.26 17:35:13
Liczba odwiedzin strony: 545 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 03:46:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów