Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1432/401/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 11.10.2010 w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XLVI/937/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

 1. Podjąć konsultacje, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu (www.mikolow.eu).
 2. Termin konsultacji określa się od dnia 12 do 18 października 2010 roku.
 3. Opinie dotyczące projektu można zgłaszać w terminie wyznaczonym w §2 ust. 2 w następujący sposób:
  1. pod adres e-mail: bgr@mikolow.eu bądź
  2. za pośrednictwem poczty pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Wydział Rozwoju Miasta, Rynek 16, 43-190 Mikołów, z dopiskiem "Konsultacje: inicjatywa lokalna".
 4. W przypadku wyrażenia opinii w sposób wymieniony w §2 ust. 3 lit. b) decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów. Po tym terminie opinie nie będą rozpatrywane.

§3

 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który przedstawia się burmistrzowi Mikołowa do zatwierdzenia.
 2. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.
 3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących.
 4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta, Referat Funduszy Nieinwestycyjnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.11
Data udostępnienia: 2010.10.22 20:46:32
Liczba odwiedzin strony: 554 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 01:25:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów