Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1429/398/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 6.10.2010 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołuję stałą Komisję Likwidacyjną, zwaną dalej "komisją" do przeprowadzania likwidacji środków trwałych, będących w ewidencji Urzędu Miasta Mikołów, w składzie:

 • przewodnicząca komisji Barbara Staroń,
 • z-ca przewodniczącego Ewelina Pająk,
 • sekretarz Agnieszka Sobótka,
 • członkowie:
  • Hanna Kadłubek,
  • Sabina Winnicka-Mrowiec,
  • Iwona Wróbel,
  • Ewa Matera,
  • Halina Buchcic,
  • Franciszek Hernas.

§2

 1. Komisja ma obowiązek prowadzić postępowanie likwidacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w trybie pracy określonym w niniejszym zarządzeniu.
 2. Pracę komisji organizuje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca.
 3. Decyzje komisji zapadają w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym obowiązkowo z udziałem przewodniczącego lub zastępcy.

§3

 1. Zasady przeznaczania składników majątku ruchomego do likwidacji określa zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1428/397/10 z dnia 6. października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej i ustalenia zasad oceny przydatności składników majątku ruchomego miasta.
 2. Likwidacja środka trwałego może nastąpić poprzez:
  1. sprzedanie na surowce wtórne lub zagospodarowanie na części zamienne,
  2. zniszczenie, w przypadku, gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna,
  3. unieszkodliwienie składników majątku stanowiących odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.
 3. Dochód ze sprzedaży na surowce wtórne stanowi dochód miasta.

§4

 1. Zużyte składniki majątku ruchomego, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.) są unieszkodliwiane.
 2. Unieszkodliwienie składników majątku ruchomego polega na ich przekazaniu podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1.
 3. Komisja sporządza protokół likwidacji składników majątku:
 4. Protokół likwidacji stanowi dla komisji podstawę do wystawienia dowodu LT umożliwiającego dokonanie stosownych zmian w zapisach księgowych zgodnie z zarządzeniem burmistrza nr 843/193/09 z dnia 18.08.2009 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Mikołów.

§5

Tracą moc uchwała nr 304/128/00 Zarządu Miasta Mikołowa z dnia 8 listopada 2000 roku oraz zarządzenie nr 13/2000 burmistrza Mikołowa z dnia 14 listopada 2000 roku.

§6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam sekretarzowi miasta Mikołów.

§7

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1429/398/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1429/398/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (80 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.06
Data udostępnienia: 2010.10.22 20:46:32
Liczba odwiedzin strony: 716 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 23:14:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów