Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1428/397/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 6.10.2010 w sprawie powołania Komisji Oceniającej i ustalenia zasad oceny przydatności składników majątku ruchomego miasta

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

 1. Powołuję Komisję do spraw oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątkowych, stanowiących własność gminy Mikołów, w następującym składzie osobowym:
  • przewodniczący - naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
  • zastępca przewodniczącego - główny księgowy,
  • członkowie:
   • naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem,
   • kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
   • kierownik Referatu Utrzymania Infrastruktury,
   • kierownik Referatu Usług Komunalnych,
   • kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego,
   • kierownik Referatu Nadzoru Inwestycji,
   • kierownik Biura Zabezpieczenia Technicznego,
   • kierownik Biura Informatyki.

§2

 1. Komisja do spraw oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątkowych, zwana dalej Komisją Oceniającą, wykonuje powierzone jej zadania w składzie, co najmniej trzyosobowym, przy czym w jej pracach obowiązkowo uczestniczy przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji.
 2. Za zbędne składniki majątku uznaje się takie, które posiadają jedną z trzech wymienionych cech:
  • nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki,
  • nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby nieopłacalna,
  • nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.
 3. Za zużyte można uznać takie składniki majątku ruchomego, które:
  • posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna,
  • zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia,
  • całkowicie utraciły wartość użytkową,
  • są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.

§3

Do zadań Komisji Oceniającej należy:

 1. Ocena przydatności zgłaszanych składników majątkowych do dalszego użytkowania, w tym uznawanie ich za zbędne lub zużyte.
 2. Proponowanie sposobu zagospodarowania składników majątku ruchomego, uznanych za zbędne lub zużyte.
 3. Ustalanie wartości rynkowej składników majątkowych zgłaszanych do oceny przydatności do dalszego użytkowania, na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
 4. Decyzja o wniesieniu wadium.
 5. Sporządzanie protokołu z przeprowadzonej oceny zgłaszanych składników majątkowych wraz z dołączonym wykazem zużytych i zbędnych składników majątkowych oraz z propozycją ich zagospodarowania. Wzór protokołu wraz z wykazem zużytych i zbędnych składników majątkowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych sprawujący nadzór nad mieniem gminnym występują do Komisji Oceniającej o ocenę przydatności zbędnych i zużytych składników majątkowych spełniających kryteria określone w §2 punkt 2 lub 3 poprzez sporządzenie i przekazanie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Komisja Oceniająca rozpatruje złożone wnioski w zależności od ich ilości, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku. Komisja zawiesza swoje czynności w czasie inwentaryzacji.
 3. Komisja dokonuje oceny technicznej składników majątkowych zgłoszonych do oceny pod kątem przydatności do dalszego użytkowania.
 4. Komisja Oceniająca, do sporządzenia oceny, o której mowa w pkt. 3 może powołać innych pracowników Urzędu Miejskiego w Mikołowie, zaś osobom z zewnątrz zleca się dopiero w przypadku niemożności dokonania oceny przez pracowników urzędu.
 5. Na podstawie złożonych wniosków oraz oględzin Komisja Oceniająca sporządza z posiedzenia protokół wraz z załącznikami (wykaz składników majątkowych zużytych i wykaz składników majątkowych zbędnych), w którym proponuje sposób ich zagospodarowania.
 6. Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej wraz z załącznikami przedkłada się burmistrzowi Mikołowa, który zatwierdza przedłożone propozycje lub ustala inne rozwiązania określone w §5.
 7. Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej sporządza się w 3 egzemplarzach:
  • dla komórki organizacyjnej, która wystąpiła z wnioskiem o ocenę przydatności składników majątkowych,
  • dla Komisji Likwidacyjnej, w przypadku wskazania mienia do likwidacji,
  • dla Komisji Oceniającej a/a.

§5

 1. Komisja Oceniająca może zaproponować następujące sposoby zagospodarowania składników majątku ruchomego uznanych za zbędne:
  1. sprzedaż,
  2. darowizna,
  3. nieodpłatne używanie (oddanie w użyczenie),
  4. najem lub dzierżawę,

  lub przekazanie do likwidacji.

 2. Przy gospodarowaniu ww. składnikami majątkowymi, w pierwszej kolejności należy uwzględnić potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Mikołów.

  Sprzedaż składników majątkowych

 3. Sprzedaż zbędnych składników majątkowych odbywa się w trybie aukcji albo publicznego zaproszenia do rokowań. Sprzedaż może być przeprowadzona w formie elektronicznej pomiędzy komórką organizacyjną urzędu i zainteresowanymi stronami. Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego dla przedmiotów o wartości powyżej 5000 zł. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

  Aukcja

 4. Aukcję ogłasza, organizuje i przeprowadza komórka organizacyjna, która sprzedaje zbędne i zużyte składniki majątkowe. Czynności związane z przeprowadzeniem aukcji wykonuje zespół pracowników w składzie, co najmniej 3-osobowym zwany dalej komisją aukcyjną.
 5. Cenę wywoławczą ustala się w wysokości nie niższej niż rynkowa wartość składnika majątku ruchomego, a jeżeli tej wartości nie można ustalić, cena nie może być niższa od jego wartości księgowej.
 6. Sprzedaż w trybie aukcji nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
 7. Przedmiotem aukcji może być jeden lub więcej składników majątku ruchomego.
 8. Sprzedaż składników majątkowych poprzedzona zostaje podaniem tego faktu do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o aukcji w dzienniku lokalnym, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Mikołowie, a także na stronie internetowej lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.
 9. W ogłoszeniu o aukcji należy podać termin przeprowadzenia aukcji. Między datą ogłoszenia o aukcji a terminem jej przeprowadzenia powinno upłynąć, co najmniej 7 dni.
 10. Ogłoszenie o aukcji określa w szczególności:
  1. nazwę i siedzibę jednostki,
  2. miejsce i termin przeprowadzenia aukcji,
  3. miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego,
  4. rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego,
  5. wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia dla składników majątkowych znacznej wartości,
  6. wywoławczą cenę sprzedaży oraz minimalną wysokość postąpienia.
 11. Komisja aukcyjna, niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości, w przypadku jego ustalenia.
 12. Wadium zostanie zwrócone do 3 dni roboczych po zakończeniu aukcji.
 13. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 14. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik aukcji, który ją wygrał, uchyli się od zawarcia umowy lub wykupienia rzeczy za wylicytowaną cenę.
 15. Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję podaje do publicznej wiadomości:
  1. przedmiot aukcji,
  2. cenę wywoławczą,
  3. zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu o aukcji,
  4. nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do aukcji.
 16. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
 17. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.
 18. W przypadku ustalenia wadium, postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
 19. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę, po wysłuchaniu jego i pozostałych uczestników aukcji.
 20. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż składnika majątku.
 21. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.
 22. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i przekazaniu komisji kserokopii dowodu wpłaty.
 23. Komisja sporządza z przebiegu aukcji protokół, który powinien w szczególności zawierać:
  1. określenie miejsca i czasu aukcji;
  2. imiona i nazwiska osób prowadzących aukcję;
  3. wysokość ceny wywoławczej;
  4. najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot aukcji;
  5. imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
  6. wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
  7. wnioski i oświadczenia osób obecnych przy aukcji;
  8. wzmiankę o odczytaniu protokołu;
  9. podpisy osób prowadzących aukcję i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu;
  10. jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole aukcji.
 24. Jeżeli pierwsza aukcja nie została zakończona sprzedażą, komórka organizacyjna ogłasza drugą aukcję.
 25. Drugą aukcję przeprowadza się po upływie 2 tygodni, lecz nie później niż w terminie miesiąca od dnia zamknięcia pierwszej aukcji. Cena wywoławcza w drugiej aukcji może zostać obniżona, jednak nie więcej niż o połowę ceny wywoławczej z pierwszej aukcji.

  Publiczne zaproszenie do negocjacji

 26. Komórka organizacyjna może sprzedać, w trybie publicznego zaproszenia do rokowań składniki majątku ruchomego, jeżeli składniki te mają cechy sprzętu specjalistycznego lub gdy krąg nabywców jest ograniczony.
 27. Do trybu publicznego zaproszeniu do rokowań stosuje się analogiczne przepisy jak w przypadku aukcji, przy czym do rokowań zaprasza się minimum 2 wybrane podmioty.
 28. Kierownik komórki organizacyjnej może wystąpić do wybranych podmiotów, co do których można spodziewać się zainteresowania sprzedawanymi składnikami majątku ruchomego, z informacją o publicznym zaproszeniu do rokowań.
 29. Celem publicznego zaproszenia do rokowań jest uzyskanie w drodze negocjacji z oferentami najwyższej możliwej ceny za sprzedawane składniki majątku ruchomego.
 30. Z firmą/osobą, która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie aukcji lub trybu publicznego zaproszenia do negocjacji może zostać zawarta umowa sprzedaży składnika majątku ruchomego, na życzenie jednej ze stron.
 31. Sprzedaż składników majątku musi być udokumentowana zgodnie z §15 zarządzenia burmistrza nr 843/193/09 z dnia 18.08.2009 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Mikołów.

  Nieodpłatne przekazanie i darowizna składników majątkowych

 32. Zgodę na darowiznę zbędnych składników majątkowych, albo na nieodpłatne używanie (oddanie ich w użyczenie) wydaje burmistrz Mikołowa.
 33. Dokumentacja finansowa związana z nieodpłatnym przekazaniem lub darowizną zbędnych składników majątkowych musi spełniać wymogi art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r. nr 54 poz. 535).
 34. Nieodpłatne przekazanie lub darowizna następuje na podstawie:
  1. protokołu zdawczo-odbiorczego (PT) w przypadku przekazania zbędnych składników majątkowych jednostkom organizacyjnym urzędu,
  2. umowy, faktury i dokumentu LT w przypadku przekazania zbędnych składników majątkowych pozostałym podmiotom.
 35. Umowy i dokumenty PT, LT sporządza komórka organizacyjna w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
 36. Fakturę, na podstawie umowy darowizny, sporządza Wydział Finansowy w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

  Najem lub dzierżawa

 37. W przypadku oddania składnika majątkowego do odpłatnego korzystania na podstawie najmu lub dzierżawy, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sprzedaży składników majątkowych.

§6

Zbędne składniki majątku ruchomego, które nie zostaną zagospodarowane w sposób, o którym mowa w §5 oraz zużyte podlegają likwidacji (kasacji). Zasady likwidacji zostaną określone odrębnym zarządzeniem burmistrza Mikołowa.

§7

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mikołowie.

§8

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam sekretarzowi miasta Mikołów.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1428/397/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (71 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1428/397/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (97 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.06
Data udostępnienia: 2010.10.22 20:46:32
Liczba odwiedzin strony: 1416 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:22:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów