Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1425/394/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 6.10.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      177 698,12 177 698,12
dział 600 Transport i łączność 773,00 773,00
rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 773,00 773,00
    I. Wydatki bieżące, w tym:   773,00
    1. Dotacje na zadania bieżące   773,00
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 773,00  
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 773,00  
dział 750 Administracja publiczna 176 925,12 176 925,12
rozdz. 75095 Pozostała działalność 176 925,12 176 925,12
    I. Wydatki bieżące 3 000,00 176 925,12
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 000,00  
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00  
    2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   176 925,12
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 173 925,12  
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 173 925,12  
    a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 173 925,12  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.06
Data udostępnienia: 2010.10.22 20:46:32
Liczba odwiedzin strony: 505 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:22:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów