Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1419/388/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 30.09.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
      194 546 194 546
dział 801 Oświata i wychowanie 182 972 182 972
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 67 049 67 049
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 600
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 829  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 750  
§ 4260 Zakup energii 3 054  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 655  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   4 800
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   330
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   200
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 515  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 350  
§ 4430 Różne opłaty i składki 296  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   59 829
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    90
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   200
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 234 4 234
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 110  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 964  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 270
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 300  
§ 4430 Różne opłaty i składki 296  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   2 964
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 700  
rozdz. 80104 Przedszkola 35 280 17 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 080  
§ 4270 Zakup usług remontowych 31 200  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   17 000
rozdz. 80110 Gimnazja 33 375 37 455
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 228  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 137  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 10  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   238
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   37 217
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 1 670 8 825
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   7 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 670  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   825
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   1 000
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 500 27 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych   27 500
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 500  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 709 20 909
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 429  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   14 480
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 40  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   6 429
rozdz. 80195 Pozostała działalność 7 155  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 155  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 574 11 574
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 8 579 11 574
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2 995
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 579  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   8 579
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 995  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 426  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 569  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.30
Data udostępnienia: 2010.10.14 22:20:10
Liczba odwiedzin strony: 491 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:23:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów