Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1418/387/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 30.09.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      136 951 136 951
dział 801 Oświata i wychowanie 128 372 128 372
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 59 829 59 829
    I. Wydatki bieżące, w tym: 59 829 59 829
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 59 829 59 829
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 59 829  
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   59 829
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 074 3 074
    I. Wydatki bieżące, w tym: 3 074 3 074
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 964 3 074
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 964  
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   3 074
    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 110  
rozdz. 80104 Przedszkola 18 280  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 18 280  
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 18 280  
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 080  
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 200  
rozdz. 80110 Gimnazja 33 365 37 445
    I. Wydatki bieżące, w tym: 33 365 37 445
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 33 137 37 445
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 33 137  
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   37 445
    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 228  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół   7 155
    I. Wydatki bieżące, w tym:   7 155
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   7 155
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   7 155
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 669 20 869
    I. Wydatki bieżące, w tym: 6 669 20 869
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 6 429 20 869
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 429  
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   20 869
    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 240  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 7 155  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 7 155  
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 7 155  
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 155  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 579 8 579
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 5 584 8 579
    I. Wydatki bieżące, w tym: 5 584 8 579
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 584 8 579
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 584  
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   8 579
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 2 995  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 2 995  
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 995  
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 995  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.30
Data udostępnienia: 2010.10.14 22:20:10
Liczba odwiedzin strony: 538 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 03:37:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów