Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1414/383/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 29.09.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie: częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr L/1024/2010 z dnia 28.09.2010 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok.

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 767 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 700 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 700 000
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 000
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40 000
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 000
§ 2680R Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 30 000
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10 000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 000
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 27 000
§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 27 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 767 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 756 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 756 000
§ 4260 Zakup energii 700 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 000
rozdz. 92116 Biblioteki 11 000
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 11 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.29
Data udostępnienia: 2010.10.14 22:20:10
Liczba odwiedzin strony: 495 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 10:15:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów