Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1409/378/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 29.09.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie: częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr L/1019/2010 z dnia 28.09.2010 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok.

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 200 000 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 000
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 000
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 000 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000
rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 200 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 200 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 315 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000
dział 750 Administracja publiczna 500 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 000
dział 801 Oświata i wychowanie 164 000
rozdz. 80110 Gimnazja 56 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 108 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 000
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 91 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 000
rozdz. 92116 Biblioteki 23 000
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 23 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 107 000
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 107 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.29
Data udostępnienia: 2010.10.14 22:20:10
Liczba odwiedzin strony: 500 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 16:57:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów