Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1408/377/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 29.09.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie: częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr L/1017/2010 z dnia 28.09.2010 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok.

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 834 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 45 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 45 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 600 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600 000
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600 000
dział 750 Administracja publiczna 20 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000
§ 0920 Pozostałe odsetki 10 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 283 000
rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75 000
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 208 000
§ 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 140 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 68 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 70 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 816 000
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 816 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 816 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 834 000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 834 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 393 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000
rozdz. 80104 Przedszkola 1 025 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 750 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 100 000
rozdz. 80110 Gimnazja 304 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.29
Data udostępnienia: 2010.10.14 22:20:10
Liczba odwiedzin strony: 448 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:23:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów