Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1391/360/2010  burmistrza Mikołowa z dnia 23.09.2010 w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XLVI/937/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

 1. Podjąć konsultacje, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu programu współpracy na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu (www.mikolow.eu).
 2. Termin konsultacji określa się od dnia 29 września 2010 roku do dnia 6 października 2010 roku.
 3. Opinie dotyczące projektu można zgłaszać w terminie wyznaczonym w §2 ust. 2 w następujący sposób:
  1. pod adres e-mail: bgr@mikolow.eu bądź
  2. za pośrednictwem poczty pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Wydział Rozwoju Miasta, Rynek 16, 43-190 Mikołów, z dopiskiem "Konsultacje programu współpracy".
 4. W przypadku wyrażenia opinii w sposób wymieniony w §2 ust. 3 lit. b) decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów. Po tym terminie opinie nie będą rozpatrywane.

§3

 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który przedstawia się burmistrzowi Mikołowa do zatwierdzenia.
 2. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.
 3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących.
 4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta, Referat Funduszy Nieinwestycyjnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.23
Data udostępnienia: 2010.10.05 19:52:04
Liczba odwiedzin strony: 464 (ostatnie odwiedziny 2023.09.29 00:15:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów