Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1386/355/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 21.09.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      251 678 251 678
dział 600 Transport i łączność 194 267 194 267
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   177 000
    I. Wydatki bieżące, w tym:   177 000
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   177 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   177 000
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 177 000  
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 177 000  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 177 000  
rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 17 267 17 267
    I. Wydatki bieżące, w tym:   17 267
    1) dotacje na zadania bieżące   17 267
    I. Wydatki majątkowe, w tym: 17 267  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 267  
dział 801 Oświata i wychowanie 14 311 14 311
rozdz. 80104 Przedszkola 14 311  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 14 311  
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 14 311  
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 311  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   14 311
    II. Wydatki majątkowe, w tym:   14 311
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   14 311
dział 852 Pomoc społeczna 43 100 43 100
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 43 100 43 100
    I. Wydatki bieżące, w tym: 43 100  
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 43 100  
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 100  
    I. Wydatki majątkowe, w tym:   43 100
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   43 100

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.21
Data udostępnienia: 2010.10.05 19:52:05
Liczba odwiedzin strony: 519 (ostatnie odwiedziny 2024.06.13 08:04:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów