Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1340/309/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 25.08.2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r., nr 26, poz. 306 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzić szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r., nr 26, poz. 306 z późn. zm.), zatrudnionym lub pełniącym funkcję w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie, tj.:
 1. prezesowi zarządu,
 2. wiceprezesowi zarządu,
 3. członkom zarządu,
 4. głównemu księgowemu.

§2

 1. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli Spółka:
  1. uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
  2. efektywnie i terminowo realizowała powierzone zadania,
  3. poprawiła wyniki finansowe w roku obrachunkowym, w odniesieniu do roku poprzedniego,
  4. terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym.
 2. Za poprawę wyników finansowych, o których mowa w pkt 1c uznaje się spełnienie przynajmniej jednego z czterech warunków, tj.:
  1. wzrost zysku netto bądź zmniejszenie straty netto,
  2. zwiększenie dynamiki poziomu sprzedaży w stosunku do dynamiki kosztów działalności,
  3. zwiększenie wskaźnika rentowności sprzedaży netto,
  4. zwiększenie wskaźnika płynności finansowej.
 3. Ocena wyników finansowych i stopnia realizacji zadań powinna uwzględniać warunki stworzone dla prawidłowego funkcjonowania Spółki, w tym okoliczności mające wpływ na jej wynik finansowy oraz postanowienia Rady Miejskiej Mikołowa dotyczące wyposażenia w majątek oraz wysokości cen i opłat za usługi komunalne.

§3

 1. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym czasie rażąco nie naruszył swoich obowiązków, nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz otrzymał absolutorium z wykonania swoich obowiązków za rok badany (nie dotyczy głównego księgowego).
 2. Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego osoby uprawnionej do otrzymania nagrody w roku poprzedzającym jej przyznanie.

§4

 1. Organem uprawnionym do przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Spółki jest Zgromadzenie Wspólników ZIM Sp. z o.o.
 2. Nagroda roczna jest przyznawana na wniosek Rady Nadzorczej Spółki złożony w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i otrzymania absolutorium z wykonania obowiązków przez prezesa zarządu za rok obrotowy, za który ma być przyznana nagroda.
 3. Nagrodę roczną wiceprezesowi zarządu oraz członkom zarządu przyznaje Rada Nadzorcza poprzez podjęcie stosownej uchwały.
 4. Nagrodę roczną głównemu księgowemu przyznaje prezes Zarządu Spółki.

§5

 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej winien zawierać:
  1. datę wniosku,
  2. nazwę podmiotu i jego siedzibę,
  3. wskazanie organu wnioskującego,
  4. oznaczenie adresata wniosku,
  5. imię i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej,
  6. stanowisko zajmowane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zakresem pełnionych obowiązków,
  7. datę objęcia stanowiska,
  8. wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej za okres wnioskowany,
  9. proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości,
  10. przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,
  11. opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu,
  12. załączniki do wniosku (jeśli nie są w posiadaniu Zgromadzenia Wspólników):
   1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy,
   2. dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe Spółki,
   3. oświadczenie o terminowym regulowaniu przez Spółkę zobowiązań publicznoprawnych,
   4. uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie propozycji przyznania uprawnionemu nagrody rocznej,
  13. podpis osoby reprezentującej organ wnioskujący.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 12 lit. c składa organ wnioskujący o przyznanie nagrody rocznej.
 3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 1340/309/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (51 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.25
Data udostępnienia: 2010.09.09 21:17:43
Liczba odwiedzin strony: 852 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 03:59:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów