Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1339/308/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 25.08.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
      33 020 33 020
dział 801 Oświata i wychowanie    
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 239 785 131 885
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000  
§ 4120 Składki na Fundusz pracy 1 500  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500  
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 246  
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 44  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 400  
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 425  
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 75  
§ 4260 Zakup energii   125 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 127 900  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   5 895
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej    200
§ 4430 Różne opłaty i składki 495  
§ 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   671
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   119
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   102 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   90 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   11 000
§ 4120 Składki na Fundusz pracy   1 500
rozdz. 80104 Przedszkola 31 009 13 661
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   120
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   12 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 541
§ 4260 Zakup energii 12 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych 17 348  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 700  
§ 4430 Różne opłaty i składki 136  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 225  
rozdz. 80110 Gimnazja 132 500 132 500
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   6 300
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000  
§ 4260 Zakup energii   125 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 123 300  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci 112  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   200
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 745  
§ 4430 Różne opłaty i składki 1 439  
§ 4480 Podatek od nieruchomości 204  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   1 000
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 10 505 44 505
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   300
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   28 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 505  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   8 461
§ 4120 Składki na Fundusz pracy   1 350
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 000
§ 4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   2 044
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   50
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    2 300
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   22 748
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   9 597
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   13 151
rozdz. 80195 Pozostała działalność 34 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 34 000  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.25
Data udostępnienia: 2010.09.09 21:17:40
Liczba odwiedzin strony: 531 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:26:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów