Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1338/307/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 25.08.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      172 368 172 368
dział 801 Oświata i wychowanie 172 368 172 368
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 107 900  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 107 900  
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 107 900  
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 102 500  
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 400  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   102 500
    I. Wydatki bieżące, w tym:   102 500
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   102 500
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   102 500
rozdz. 80104 Przedszkola 29 468 12 120
    I. Wydatki bieżące, w tym: 29 468 12 120
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 29 468 12 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   12 000
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 468  
    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   120
rozdz. 80110 Gimnazja 1 000 1 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 1 000 1 000
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   1 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   1 000
    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół   34 000
    I. Wydatki bieżące, w tym:   34 000
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   33 700
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   27 306
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   6 394
    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   300
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   22 748
    I. Wydatki bieżące, w tym:   9 597
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   9 597
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   9 597
    II. Wydatki majątkowe, w tym:   13 151
    a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   13 151
rozdz. 80195 Pozostała działalność 34 000  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 34 000  
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 34 000  
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 000  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.25
Data udostępnienia: 2010.09.09 21:17:43
Liczba odwiedzin strony: 502 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:26:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów