Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1335/304/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 16.08.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
      33 020 33 020
dział 852 Pomoc społeczna 33 020 33 020
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 220 220
§ 4300 Zakup usług pozostałych 220  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   220
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 000 22 000
§ 3110 Świadczenia społeczne 12 000  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych   10 800
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1 000
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej   10 800
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   3 200
§ 4270 Zakup usług remontowych   1 400
§ 4300 Zakup usług pozostałych   4 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   500
§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej   500
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1 200
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 800  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 20 800  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.16
Data udostępnienia: 2010.08.26 19:19:15
Liczba odwiedzin strony: 662 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:58:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów