Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1334/303/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 16.08.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      32 800 32 800
dział 852 Pomoc społeczna 32 800 32 800
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 000 22 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 12 000 22 000
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   22 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   10 000
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   12 000
    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000  
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej   10 800
    I. Wydatki bieżące, w tym:   10 800
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   10 800
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   3 200
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   7 600
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 800  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 20 800  
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 20 800  
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 800  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.16
Data udostępnienia: 2010.08.26 19:19:10
Liczba odwiedzin strony: 483 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:26:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów