Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1324/293/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 5.08.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie dochodów

      Zwiększenia
      17 240
dział 852 Pomoc społeczna 17 240
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 17 240
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 240

§2

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zwiększenia
      17 240
dział 852 Pomoc społeczna 17 240
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 17 240
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 240

§3

Dokonać przeniesienia w planie wydatków o kwoty

      Zmniejszenia Zwiększenia
      300 000 300 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000 300 000
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 300 000 300 000
§ 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   300 000
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 300 000  

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.05
Data udostępnienia: 2010.08.20 17:51:57
Liczba odwiedzin strony: 577 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 04:01:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów