Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1286/255/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 23.06.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
      2 806 357 2 806 357
dział 801 Oświata i wychowanie 2 805 257 2 805 257
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 36 000 36 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   33 000
§ 4260 Zakup energii 36 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych   3 000
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 114 448 5 100
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 320  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 000  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 719  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 100  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 770  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 100
§ 4220 Zakup środków żywności 36 000  
§ 4260 Zakup energii 8 300  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 200  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 039  
rozdz. 80104 Przedszkola 2 654 809 8 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 418  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 141 200  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 108 162  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 000  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 060  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 675  
§ 4220 Zakup środków żywności 1 106 500  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych 4 000  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 030  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   8 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 70  
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 430  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 764  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   2 756 157
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   5 738
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 195 200
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   74 748
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   205 100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   26 830
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   51 875
§ 4220 Zakup środków żywności   1 142 500
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   1 230
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   52 936
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 100 1 100
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 100 1 100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 100

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.23
Data udostępnienia: 2010.07.13 19:53:21
Liczba odwiedzin strony: 517 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:26:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów