Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1285/254/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 23.06.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      2 756 157 2 756 157
dział 801 Oświata i wychowanie 2 756 157 2 756 157
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 109 348  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 109 348  
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 109 348  
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 67 589  
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 439  
    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 320  
rozdz. 80104 Przedszkola 2 646 809  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 2 646 809  
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 641 391  
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 471 422  
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 169 969  
    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 418  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   2 756 157
    I. Wydatki bieżące, w tym:   2 756 157
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   2 750 419
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   1 501 878
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   1 248 541
    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   5 738

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.23
Data udostępnienia: 2010.07.13 19:53:32
Liczba odwiedzin strony: 391 (ostatnie odwiedziny 2020.10.19 21:08:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów