Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1274/243/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 23.06.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie: częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XLVII/947/2010 z dnia 22.06.2010 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok.

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 599 107,04 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 599 107,04
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 599 107,04
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 599 107,04

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 599 107,04 zł.

dział 600 Transport i łączność 72 107,04
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 72 107,04
§ 4270 Zakup usług remontowych 72 107,04
dział 750 Administracja publiczna 10 000,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00
dział 852 Domy pomocy społecznej 60 000,00
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 60 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00
dział 926 Kultura fizyczna i sport 407 000,00
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 407 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00
§ 4260 Zakup energii 81 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 700,00
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.23
Data udostępnienia: 2010.07.12 18:28:15
Liczba odwiedzin strony: 547 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:27:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów