Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1264/233/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 21.06.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 22 995,00 zł.
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 995,00
  rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22 995,00
      w tym dotacje 22 995,00

  Źródło zwiększenia dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 22 995,00 zł.
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 995,00
  rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22 995,00
      1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 995,00

§2

Załącznik dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010 stanowi integralną cześć zarządzenia.

§3

Plan po zmianach - dochody 136 834 266,37 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 163 828 848,90 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 1264/233/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (55 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.21
Data udostępnienia: 2010.07.12 18:28:17
Liczba odwiedzin strony: 611 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:53:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów