Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1236/205/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 4.06.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      17 160,00 17 160,00
dział 750 Administracja publiczna 4 100,00 4 100,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 100,00 4 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00  
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   4 100,00
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 000,00 13 000,00
rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 000,00 13 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   13 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00  
dział 801 Oświata i wychowanie 60,00 60,00
rozdz. 80104 Przedszkola 60,00 60,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60,00  
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   60,00

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.04
Data udostępnienia: 2010.06.25 16:22:51
Liczba odwiedzin strony: 563 (ostatnie odwiedziny 2023.09.29 04:45:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów