Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1232/201/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 1.06.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      46 347,00 46 347,00
dział 852 Pomoc społeczna 46 347,00 46 347,00
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej   18 000,00
    I. Wydatki bieżące   18 000,00
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   18 000,00
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   18 000,00
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 46 347,00  
    I. Wydatki bieżące 46 347,00  
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 46 347,00  
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 347,00  
rozdz. 85295 Pozostała działalność   28 347,00
    I. Wydatki bieżące   28 347,00
    1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   28 347,00

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.01
Data udostępnienia: 2010.06.23 19:42:44
Liczba odwiedzin strony: 548 (ostatnie odwiedziny 2023.09.28 11:18:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów